Copyright

© 2011, 
Uitgegeven in eigen beheer Huis voor de Zorg (Sittard-Geleen) en Xs2Care (Eindhoven)
 

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


Home Ervaringen Verbeteringen Thema's Enquete Contact