Disclaimer

VERBETERJEZORG.NL is een initiatief van het Huis voor de Zorg en Xs2Care met behulp van projectgelden van de Regionale Ondersteunings Structuur Robuust. Xs2Care is verantwoordelijk voor het onderhoud van deze website en het Huis voor de Zorg voor de inhoudelijke opzet van deze website. De gebruikers, zowel zorgverleners als patiënten/cliënten, zijn zelf verantwoordelijk voor de door hen op de website geplaatste informatie.

Gegevensverwerking en aansprakelijkheid

De tot stand koming van VERBETERJEZORG.NL en de verwerking van de gegevens op VERBETERJEZORG.NL is met de grootst mogelijke zorg uitgevoerd. Xs2Care noch het Huis voor de Zorg kunnen instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op VERBETERJEZORG.NL is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of grove schuld van VERBETERJEZORG.NL c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de via VERBETERJEZORG.NL aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door de gebruiker op juistheid te worden geverifieerd.

Xs2Care noch het Huis voor de Zorg zijn aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van VERBETERJEZORG.NL voor gebruiker. Xs2Care en het Huis voor de Zorg zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de website wordt verkregen. Tevens zijn zij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Eigendomsrechten

Alle rechten op VERBETERJEZORG.NL berusten bij Xs2Care (website) en het Huis voor de Zorg (inhoudelijke opzet website), voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op VERBETERJEZORG.NL. Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van Xs2Care op de website en van het Huis voor de Zorg op de inhoudelijke opzet van de website. Gebruiker mag de inhoud van VERBETERJEZORG.NL slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken tenzij schriftelijk anders met het Huis voor de Zorg is overeengekomen.

Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen van VERBETERJEZORG.NL zonder toestemming van Xs2Care en het Huis voor de Zorg te gebruiken, openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.

Informatie

Mocht u nog vragen hebben over deze disclaimer, dan kunt  u via info@verbeterjezorg.nl contact opnemen met Xs2Care en het Huis voor de Zorg, gezeteld in Eindhoven respectievelijk Sittard-Geleen.

Eindhoven en Sittard-Geleen d.d. 30 juni 2011


Home Ervaringen Verbeteringen Thema's Enquete Contact